Impressum

PODMÍNKY UŽITÍ

1. VLASTNÍK A PROVOZOVATEL

1.1 Webové stránky carlsen.cz (dále jen "tyto stránky") jsou vlastněné a provozované společností CARLSEN s.r.o. se sídlem Klimentská 16, Praha 1, IČ 25600591 (dále jen "CARLSEN").

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Před použitím těchto stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky užití (dále jen „Podmínky“). Váš přístup a používání těchto stránek podléhá dále uvedeným Podmínkám.

2.2 Využíváním těchto stránek vyslovujete s těmito Podmínkami souhlas. Před použitím těchto stránek se prosím s Podmínkami velmi pečlivě seznamte.

2.3 Tyto stránky jsou určeny osobám nad 18 let.

2.4 Vstupem na tyto stránky souhlasíte bezvýhradně s tím, že materiály zde obsažené slouží výhradně pro vaši osobní potřebu, v soukromí, neurážejí vás, nepohoršují, a že na uvedené stránky vstupujete dobrovolně.

2.5 Pro případ, že by tyto stránky či informace v nich obsažené byly třetí osobou zpřístupněny, užity či zveřejněny v rozporu s právním řádem kteréhokoliv státu, nebo samotný přístup třetí osoby na tyto stránky by byl v rozporu s příslušným právním řádem kteréhokoliv státu, bude tak učiněno bez souhlasu či autorizace ze strany CARLSEN.

2.6 V případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebo se dostanete do rozporu s kterýmkoli z uvedených pravidel v těchto Podmínkách, tyto stránky nepoužívejte, nestahujte žádné podklady a opusťte je.

3. ROZSAH PODMÍNEK

3.1 Tyto Podmínky užití platí pro všechny webové stránky CARLSEN bez ohledu na to, zda se jedná o sponzorované stránky spravované dodavatelem – třetí stranou nebo stránky, jejichž hostitelem je třetí strana.

3.2 Tyto Podmínky také platí pro všechny zdroje a nástroje poskytované prostřednictvím webových stránek CARLSEN, včetně, bez omezení, nástrojů developerů, výzkumných oblastí, fór komunit, chatroomů, blogů, sdílených stran a informací o produktech.

3.3 Tyto Podmínky platí pro všechny webové stránky CARLSEN nyní i v budoucnu. Všechny podklady, na které se vztahují tyto Podmínky použití, jsou dále označovány jako „Podklady“.

3.4 CARLSEN může předložit podmínky použití pro konkrétní aktivity. Například CARLSEN poskytne interaktivní podklady a/nebo povolí obsah vytvořený uživatelem. V takovém případě, pokud tyto Podmínky nejsou v rozporu s podmínkami služeb vztahujícími se ke konkrétní aktivitě, plně platí tyto Podmínky.

4. OBECNÉ PODMÍNKY

4.1 Osobní nekomerční používání

Tyto stránky jsou pro osobní a nekomerční používání. Pokud tyto Podmínky nestanoví nebo neuvádějí jinak, nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, uskutečňovat, reprodukovat, publikovat, udělovat licenci, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat žádné informace, software, produkty nebo služby získané z Podkladů.

4.2 Přístup k webovým stránkám

CARLSEN si vyhrazuje právo odmítnout uživateli přístup či zamezit využívání těchto stránek či jejich části bez předchozího upozornění, pokud se podílí na jakékoliv činnosti, která podle názoru CARLSEN:

a) porušuje ustanovení těchto Podmínek;

b) porušuje práva CARLSEN nebo třetích osob;

c) je jakkoliv jinak nepřípustná pro další přístup a používání těchto stránek.

4.3 Chování uživatelů

4.3.1 Zákaz nezákonného nebo nepovoleného používání: Uživatelé těchto stránek souhlasí, že tyto stránky nebo Podklady nepoužijí pro žádný nezákonný nebo nepovolený účel, který tyto Podmínky užití zakazují.

4.3.2 Vymezení uživatelského chování

Uživatelé těchto stránek, Podkladů, služeb nebo aktivit:

a) nesmějí používat k osvojování jiné totožnosti či ke zkreslování své totožnosti, věku nebo příbuznosti či příslušnosti k jiné osobě nebo subjektu (zejména v případech, kdy tyto stránky vyžadují registraci uživatele);

b) nesmějí falšovat hlavičky či jinak manipulovat s identifikačními údaji s cílem zatajit původ jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím těchto stránek nebo Podkladů;

c) nesmějí používat k padělání nebo mazání funkcí, popisků či jiných označení původu nebo zdroje jakéhokoliv obsahu těchto stránek;

d) nesmějí nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, k jehož zpřístupnění nemají právo podle žádného zákona nebo v rámci smluvního nebo svěřenského vztahu (např. zasvěcené informace, majetkové a důvěrné informace, které získali nebo které byly zpřístupněny na základě pracovního poměru nebo pod podmínkou uzavření dohod o nesdělování informací);

e) nesmějí používat k poškozování nebo narušování provozu těchto stránek, serverů či sítí, na nichž se nacházejí tyto stránky, či nerespektování jakýchkoliv požadavků, postupů, pravidel nebo nařízení, týkajících se sítí, na nichž se nacházejí tyto stránky;

f) nesmějí nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který omezuje práva související s patenty, obchodními značkami, obchodním tajemstvím, autorským právem nebo jinými majetkovými právy („Práva“) třetí strany;

g) nesmějí používat k pokusům o neoprávněný přístup k těmto stránkám, počítačovému systému nebo sítím, na nichž se nacházejí tyto stránky, jakýmikoliv prostředky;

h) nesmějí nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který obsahuje softwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy navržené tak, aby přerušily, zničily nebo omezily funkčnost některého počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení;

i) nesmějí používat tyto stránky ani Podklady způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit nebo narušit jakýkoli server nebo síťové připojení CARLSEN, uživatelé musí dodržovat všechny požadavky, postupy, pravidla a předpisy sítí napojených na tyto stránky nebo Podklady a nesmí zasahovat do používání a užívání těchto stránek nebo Podkladů třetí osobou;

j) nesmějí pokoušet se o neoprávněný přístup k žádné webové stránce CARLSEN či Podkladům, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím napojeným na některý server CARLSEN či Podkladům prostřednictvím počítačového pirátství (hacking), neoprávněného získávání hesla (password mining) nebo jiným způsobem, ani získávat nebo se pokoušet o získání jakýchkoli materiálů nebo informací způsobem, který úmyslně nebyl dán k dispozici prostřednictvím těchto stránek nebo Podkladů;

k) nesmějí používat k padělání nebo pokusům o padělání či k jakémukoliv ohrožování nezletilých;

l) nesmějí používat k zasílání nepřístojné, nemravné, urážlivé či hrubé elektronické komunikace nebo elektronické komunikace urážející náboženství, rasu nebo vyznání nebo vyhrožující násilím (včetně e-mailů, příspěvků nebo Podkladů zasílaných do diskusního fóra) a zasílání nevyžádané elektronické pošty (tzv. spamů);

m) nesmějí nahrávat, umisťovat, posílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhrůžný, hanlivý, obtěžující, neupřímný, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážející, narušující soukromí druhých, nenávistný, s rasovým či etnickým podtextem nebo jinak nežádoucí;

n) nesmějí používat k provádění, prezentování, přeposílání, distribuci, propagaci či zveřejňování průzkumů, soutěží, pyramidových her nebo řetězových dopisů; přenášení nebo jiného zpřístupnění nevyžádaného nebo neschváleného obsahu a reklamy, nebo jinou formu náboru;

o) nesmějí používat k provádění, prezentování, přeposílání, distribuci, propagaci či zveřejňování materiálů obsahujících jakoukoliv nabídku fondů, reklamu či nabídku na zboží nebo služby bez předchozího písemného souhlasu CARLSEN;

p) nesmějí používat k přenosu či zasílání e-mailem nebo jinak materiálů, jejichž přenášení takovým způsobem není dovoleno (včetně materiálů, které porušují práva k duševnímu vlastnictví třetích stran či které obsahují důvěrné informace);

q) nesmějí používat ke „sledování“ nebo jinému obtěžování či poškozování druhých;

r) nesmějí používat ke sběru, využívání, poskytování nebo uchovávání osobních údajů jiných uživatelů, včetně e-mailových adres;

s) nesmějí vydávat se za jinou osobu či subjekt, včetně, avšak bez omezení, představitele CARLSEN, vedoucího, průvodce nebo hostitele fóra či uvádět falešná prohlášení či jinak zkreslovat své spojení s osobou či subjektem nebo shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o ostatních uživatelích v souvislosti se zakázaným jednáním a aktivitami;

t) nesmějí úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli předpisů s účinností zákona;

u) nesmějí poskytovat významnou podporu nebo zdroje (nebo zatajovat či zakrývat charakter, umístění, zdroj či vlastnictví významné podpory nebo zdroje) jakékoli organizaci(ím) podle Zákona č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4.3.3 Podklady včetně softwaru CARLSEN se poskytují s „OMEZENÝMI PRÁVY“: Použití, duplikace a zveřejnění podléhá omezením stanoveným předpisy nebo jejich novějšími verzemi. Používáním těchto Podkladů uznáváte vlastnická práva CARLSEN k těmto Podkladům.

4.3.4 Každý uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti všech svých hesel a dalších identifikačních údajů používaných k přihlášení na tyto stránky. Uživatel souhlasí s tím, že bude CARLSEN bezodkladně informovat o jakémkoliv neoprávněném použití svého hesla či jiném porušení zabezpečení.

5. PODMÍNKY UŽITÍ

5.1 Elektronická komunikace

Návštěva těchto stránek nebo e-mailová komunikace představují „elektronickou komunikaci“. Touto komunikací vyjadřují uživatelé souhlas k tomu, že s nimi může CARLSEN komunikovat elektronicky. Komunikaci ze strany CARLSEN představuje e-mail odeslaný elektronickou poštou nebo oznámení, která jsou zveřejněna na těchto stránkách. Tím, že s uživatel navazuje s CARLSEN elektronickou komunikaci souhlasí s tím, že veškeré dohody, oznámení a zprávy jsou právně závazné a rovnocenné písemné komunikaci.

5.2 Autorská práva k duševnímu vlastnictví

5.2.1 CARLSEN si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na těchto stránkách. Veškerý text, informace, materiály, grafická zobrazení, loga, ikony, obrázky, fotografie, audio a video klipy, digitální nahrávky, ochranné známky, inzerce, design, uspořádání, grafické uživatelské rozhraní, vzhled a ovládací prvky těchto stránek, kompilace dat a software (společně „obsah“) jsou výhradním vlastnictvím CARLSEN nebo příslušných držitelů a jsou chráněny mezinárodními předpisy o autorských právech a zákony o ochraně duševního vlastnictví.

5.2.2 Uživatelé těchto stránek mohou obsah těchto stránek používat pouze pro osobní a nekomerční účely a nejsou oprávněni tento obsah jakkoliv pozměňovat či upravovat. Jakékoliv použití těchto stránek pro jiné, zejména pro komerční účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem CARLSEN.

5.2.3 Loga společnosti CARLSEN, jejích webových stránek, a obchodní firma jsou ochranné známky a jejich použití bez předchozího písemného souhlasu CARLSEN je zakázáno.

5.3 Ochranné známky

5.3.1 Ochranné známky uváděné na těchto stránkách patří pod ochrannou známku CARLSEN nebo pod ochrannou známku přidružených společností.

5.3.2 Veškerá grafika, loga, stránkové záhlaví, ikony, psaný text a služby patří pod ochrannou známku CARLSEN nebo jejím přidruženým společnostem. Ochranná známka, obsah stránek a jejich vizuální vzhled jsou vlastnictvím CARLSEN a nesmí být za žádných okolností použity v souvislosti se zbožím nebo službami, které nejsou CARLSEN poskytovány a v žádném případě nesmí být použity způsobem, který by způsobil nejasnosti mezi uživateli či zákazníky nebo který by jakkoliv znevážil či zdiskreditoval CARLSEN.

5.3.3 Ostatní ochranné známky, názvy firem, názvy produktů, a loga na těchto stránkách, včetně značek, které se vztahují k jednotlivým produktům jsou vlastnictvím jejich příslušných držitelů. CARLSEN není vlastníkem žádné z těchto ochranných známek, není propagována společnostmi, které tyto ochranné známky vlastní, nemá s těmito společnostmi žádný vztah a není k těmto společnostem žádným způsobem přidružena.

5.4 Zřeknutí se a omezení zodpovědnosti

5.4.1 Uživatelé výsloveně souhlasí, že používají tyto stránky z vlastní iniciativy na vlastní riziko. CARLSEN, její partneři, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, agenti, třetí strany zodpovědné za obsah stránek, dodavatelé služeb a zboží, sponzoři, licenční společnosti a další poskytující strany (dále jen „Provozovatelé“) nezaručují nepřetržitý a bezchybný provoz těchto stránek, neodpovídají za přesnost, věrnost a pravdivost informací na těchto stránkách.

5.4.2 CARLSEN nepřebírá zodpovědnost za případné důsledky vzniklé používáním těchto stránek, nezodpovídá za přesnost, věrnost a pravdivost informací na těchto stránkách a neručí za služby ani zboží poskytované prostřednictvím těchto stránek.

5.4.3 CARLSEN poskytuje tyto stránky na principu „tak jak jsou“. CARLSEN neposkytuje žádný druh záruky, přímo či nepřímo, na funkčnost těchto stránek, informace, obsah, materiály nebo produkty, které jsou uvedeny na těchto stránkách. CARLSEN v plném právním rozsahu neposkytuje žádné záruky přímo či nepřímo, včetně, ale ne výlučně na obchodovatelnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu.

5.4.4 CARLSEN nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, vzniklé přímo či nepřímo užíváním těchto stránek nebo produktů zakoupených na těchto stránkách, včetně, ale ne výhradně přímých škod, nepřímých škod, nehod, škod, které byly způsobené trestním činem nebo škod, které vznikly spoléháním na materiál uvedený na těchto stránkách. Ústní rada nebo psaná informace poskytnutá společností CARLSEN nebo jejími partnery, vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci, agenty nebo dodavateli apod. nepředstavuje záruku nebo právní závazek a uživatelé souhlasí s tím, že na poskytnuté informace nebo rady nebudou spoléhat.

5.5 Nakupování

5.5.1 CARLSEN neprodává nezletilým osobám. Veškeré produkty a služby mohou být prodány pouze dospělým osobám, které jsou oprávněny disponovat bankovním účtem či platit kreditní kartou. Osoby mladší 18 let, mohou na těchto stránkách nakupovat pouze za přítomnosti rodičů nebo zákonného zástupce.

5.5.2 CARLSEN si vyhrazuje právo změnit jakoukoliv uvedenou cenu před přijetím objednávky. Veškeré zboží a služby jsou v prodeji pouze pokud jsou k dispozici, a mohou být kdykoliv staženy z prodeje. Jestliže objednávka nemůže být vyřízena z důvodu vyprodání zásob, bude zákazníkovi nabídnuto alternativní řešení.

5.6 Uživatelský účet

5.6.1 CARLSEN a její přidružení partneři si vyhrazují právo odmítnout službu, zrušit objednávku, vymazat nebo upravit obsah uživatelského účtu nebo zrušit uživatelský účet.

5.7 Popis zboží a služeb

5.7.1 CARLSEN a její přidružení partneři usilují o to, aby veškeré uvedené údaje byly co nejpřesnější. CARLSEN však nezodpovídá za přesnost popisu zboží a služeb, za úplnost, věrohodnost, aktuálnost nebo bezchybnost obsahu stránek.

6. APLIKOVATELNÁ LEGISLATIVA

6.1 Tyto stránky byly vytvořeny a jsou vlastnictvím společností CARLSEN, která sídlí v České republice. Veškerá právní prohlášení, termíny nebo podmínky vyplývající z uvedených Podmínek užití podléhají českému právnímu řádu a to i v případě, pokud si některá ustanovení odporují.

6.2 CARLSEN si vyhrazuje právo změnit tyto stránky, změnit prohlášení, termíny a podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění.

6.3 Uživatelé těchto stránek se bezpodmínečně a neodvolatelně zavazují, že v případě soudního řízení, které vyplývá z užití těchto stránek nebo z nákupu učiněného na těchto stránkách se podrobí výhradně zákonům platným v české jurisdikci (uživatelé souhlasí, že v případných sporech je Česká republika stanovena jako místo jurisdikce a že nezáhají jednání v té samé věci u soudu v jiné jurisdikci), uživatelé dále souhlasí, že nebudou vznášet námitky proti soudním jednání u českého soudu a nebudou namítat, že český soud není příslušný k rozhodnutí o soudním jednání.

7. ODKAZY A REKLAMA

7.1 Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. CARLSEN nenese za obsah těchto webových stránek žádnou odpovědnost.

7.2 Tyto stránky mohou obsahovat reklamy na zboží nebo služby třetích osob. Za správnost všech údajů uvedených v těchto reklamách odpovídá zadavatel reklamy nikoli CARLSEN.

8. SOUTĚŽE

8.1 CARLSEN může na svých webových stránkách vyhlašovat soutěže. Pravidla těchto soutěží budou zveřejněna v okamžiku vyhlášení soutěže.

9. PRAVIDLA UŽITÍ, MODIFIKACE A ZÁNIK PODMÍNEK

9.1 CARLSEN si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit nebo doplnit své stránky, pravidla a Podmínky užití. Pokud kterákoliv z těchto podmínek zanikne, pozbyde platnosti nebo se stane nevymahatelnou z důvodu nepředvídatelné okolnosti, bude považována za oddělitelnou v rozsahu platného práva a tato skutečnost neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

10. CHYBY A NEPŘESNOSTI

10.1 CARLSEN nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné typografické chyby nebo nepřesnosti na těchto stránkách. CARLSEN si vyhrazuje právo kdykoliv změnit informace, ceny nebo slevy bez předchozího upozornění.